Sermons preached by


最大的感恩-還我起初的豐盛

經文約翰福音 10:10

講員

講道日期

November 22, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

選擇與後果

經文馬太福音 7:13-27

講員

講道日期

November 8, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

豈可隨波逐流

經文利未記 18:1-5; 20:22-23

講員

講道日期

September 20, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


出乎意料的神

經文使徒行傳 16:6-40

講員

講道日期

August 30, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

不平則鳴

經文阿摩司書 4:12,5:24

講員

講道日期

July 12, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

皓首窮經

經文箴言 16:31

講員

講道日期

June 21, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


陶造我生命

經文箴言 4:23

講員

講道日期

May 17, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

敬畏神 – 知識的開端

經文箴言 1:1-7

講員

講道日期

April 19, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

有禍的人

經文路加福音11:42-52

講員

講道日期

March 15, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


耶穌所行的第一個神蹟

經文約翰福音 2:1-11

講員

講道日期

February 9, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3