Sermons preached by


耶和華我的牧者

經文詩篇 第廿三篇1

講員

講道日期

June 9, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

努力進窄門

經文路加福音 13:22 -30

講員

講道日期

March 25, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

乘風?捕風?

經文詩篇 127

講員

講道日期

May 8, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3


乘風?捕風?

經文詩篇 127

講員

講道日期

May 8, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

感恩的心

經文以弗所書 5:19-20; 帖撒羅尼迦前書 5:16-18; 歌羅西書 3:15-17

講員

講道日期

April 3, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

感恩的心

經文以弗所書 5:19-20; 帖撒羅尼迦前書 5:16-18; 歌羅西書 3:15-17

講員

講道日期

April 3, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3


耶穌的邀約

經文路加福音 14:15-24

講員

講道日期

January 31, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌的邀約

經文路加福音 14:15-24

講員

講道日期

January 31, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

城市宣教的使命

經文約拿書 1:1-2

講員

講道日期

November 29, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3


城市宣教的使命

經文約拿書 1:1-2

講員

講道日期

November 29, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3