Sermons preached by


以基督為中心的家庭生活

經文提多書2:2-15

講員

講道日期

August 2, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

在健全信仰中成長

經文提多書 1:10-2:1

講員

講道日期

July 26, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

信徒領袖的品格

經文提多書1:5-9

講員

講道日期

July 5, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


敬虔生活

經文提多書1:1-4

講員

講道日期

June 14, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

患難生忍耐

經文羅馬書5:1-11

講員

講道日期

May 31, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

父母之教

經文路加福音 2:40-52

講員

講道日期

May 24, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


求主讓我們看見

經文列王紀下 6:8-23

講員

講道日期

May 3, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

禱告靈旅

經文約翰福音 17:1-26

講員

講道日期

April 5, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

成為別人的鄰舍

經文路加福音十章25~37

講員

講道日期

March 29, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


蒙召所得的盼望

經文以弗所書四章1~6節

講員

講道日期

March 22, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes