Sermons preached by


進入安息 活出安息

經文馬太福音 12:7-8,希伯來書 4:10-11,利未記 25:1-2

講員

講道日期

March 28, 2021

講道簡述


Additional Files

MP3

多收的沒有餘,少收的也不缺

經文出埃及記 16:13-21

講員

講道日期

March 7, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

新的祝福 新的應許

經文創世記 9:1-17

講員

講道日期

February 21, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


神創造的美好

經文創世記 1:31

講員

講道日期

February 7, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

悔改的生命

經文路加福音 13:1-9

講員

講道日期

January 17, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

紥根結果、活出基督

經文約翰福音 15:1-8

講員

講道日期

January 3, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


靠著什麼剛強壯膽

經文約書亞記 1:1-9

講員

講道日期

December 27, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

面對苦難的三個「不」

經文彼得前書 4:12-19

講員

講道日期

December 6, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

末後的日子裏,信徒要作的事

經文彼得前書 4:7-11

講員

講道日期

November 15, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


「怕」神的,什麼也不怕

經文彼得前書 3:13-17

講員

講道日期

November 1, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3