Sermons preached by


活出基督:禱告的僕人

經文尼希米記 1:1-11

講員

講道日期

January 17, 2021

講道簡述


Additional Files

MP3

願景與使命

經文馬太福音 28:16-20

講員

講道日期

January 3, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

福音與倫理

經文歌羅西書 3:18-4:1

講員

講道日期

December 13, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


所羅門與神的智慧

經文列王紀上 3:1-15

講員

講道日期

November 29, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

領袖與盼望

經文撒母耳記上 8:1-22

講員

講道日期

November 29, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

照著基督,健康教會

經文歌羅西書 2:8-15

講員

講道日期

October 25, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


健康教會 – 寶貴基督

經文歌羅西書 1:24-29

講員

講道日期

October 11, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

神的旨意,健康教會

經文歌羅西書 1:9-14

講員

講道日期

September 27, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

蒙福家庭 – 饒恕和好

經文創世記 50:15-21

講員

講道日期

August 23, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


蒙福家庭 – 交往擇偶

經文創世記 2:18-24, 24:7

講員

講道日期

August 9, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3