Sermons preached by


愛人如己,莫逆之交

經文撒母耳記上18:1-4、19:1-4、20:12-17、20:40-42、23:15-18

講員

講道日期

June 28, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

蒙福家庭 – 養育子女

經文帖撒羅尼迦前書 2:6-12

講員

講道日期

June 14, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

剛強壯膽

經文提摩太後書1:1-7

講員

講道日期

June 7, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


蒙福家庭 – 父親的祝福

經文創世記49:22-28;希伯來書11:21

講員

講道日期

May 31, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

蒙福家庭 – 母親的呼召

經文提摩太後書 1:5, 3:14-17

講員

講道日期

May 10, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

蒙福家庭—生命傳承

經文提摩太後書 1:5; 3:10-11

講員

講道日期

April 19, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


非凡之君

經文馬太福音21:1-11

講員

講道日期

April 5, 2020

講道簡述

 

Additional Files

MP3

風暴中的平靜

經文馬太福音8:23-27

講員

講道日期

March 15, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

蒙福家庭之作丈夫的

經文以弗所書 5:25-33; 彼得前書 3:7

講員

講道日期

February 23, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


蒙福家庭之山盟海誓

經文創世記 2:18-20

講員

講道日期

February 9, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3