Sermons preached by


人的語言︰語言的誕生

經文創世記 11:1-9

講員

講道日期

September 8, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

婚姻中性的美好

經文哥林多前書 7:1-7

講員

講道日期

June 23, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

一個自義僕人的降卑

經文約拿書 4:1-11

講員

講道日期

December 16, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


隱秘地施捨

經文馬太福音 6:1-4

講員

講道日期

April 15, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

拯救未出世胎兒:我們無可逃避的責任

經文箴言 24:10-12

講員

講道日期

January 22, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

新人新生命

經文以弗所書 4:17 - 5:2

講員

講道日期

October 16, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


新人新生命

經文以弗所書 4:17 - 5:2

講員

講道日期

October 16, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

當存敬畏的心

經文撒母耳記下 6:1-15

講員

講道日期

February 21, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

誰可親近榮耀的王?

經文詩篇第廿四篇

講員

講道日期

November 8, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes