Sermons preached by


信仰純正健康成熟的教會

經文歌羅西書 1:1-8

講員

講道日期

September 13, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

家和萬事興

經文創世記 27:1-17

講員

講道日期

August 30, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

情深意濃,堅貞不渝 – 向婚外情說「不」

經文箴言 5:15-23

講員

講道日期

August 16, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

Topics:


作個快樂的婆婆媽媽

經文創世記26:34-35;27:46;提多書2:3

講員

講道日期

August 2, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

天路歷程

經文希伯來書 12:1-2

講員

講道日期

July 19, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

天路歷程

經文希伯來書 12:1-2

講員

講道日期

July 19, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


婆媳相惜的見證與典範

經文路得記1:8-18

講員

講道日期

July 5, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

做兒女屬靈的遮蓋與榜樣

經文彼得後書 2:5-8

講員

講道日期

June 21, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

為家庭立定蒙福的家訓

經文約書亞記 24:14-18

講員

講道日期

June 7, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


教養兒女走當行的路

經文箴言 22:3-6

講員

講道日期

May 17, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3