Sermons preached by


教養兒女走當行的路

經文箴言 22:3-6

講員

講道日期

May 17, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

建立家庭祭壇, 紀念主恩惠

經文申命記 十一:13-28

講員

講道日期

May 3, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

不要錯失改變良機

經文以西結書 二十:6-12

講員

講道日期

April 26, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


基督復活與我

經文哥林多前書 15:12-19

講員

講道日期

April 12, 2020

講道簡述

Additional Files

基督復活與我

經文哥林多前書 15:12-19

講員

講道日期

April 12, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

儆醒預備,化險為夷

經文創世記 6:5-22; 路加福音 17:26-27; 希伯來書 11:7

講員

講道日期

March 22, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

Topics:


以敬畏基督的心彼此順服

經文以弗所書 5:22;哥林多前書 11:8-12;彼得前書 3:7

講員

講道日期

March 8, 2020

講道簡述

影片:

錄音:

Additional Files

MP3

家庭的復合和更新

經文創世記 2:18-25

講員

講道日期

February 16, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

信仰的更新

經文歷代志下 30:1-12

講員

講道日期

January 5, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


以虔心預備救主降臨

經文馬太福音 2:1-12

講員

講道日期

December 1, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3