Sermons preached by


面對末世的危難

經文提摩太後書 3:1-17

講員

講道日期

October 4, 2020

講道簡述


Additional Files

MP3

從聖經看蒙福家庭

經文創世記 2:18-25; 以弗所書 5:22-25; 箴言 22:6; 以弗所書 6:2-3

講員

講道日期

February 2, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

教會中的兩種危機

經文腓立比書 2:3-4;羅馬書 13:8

講員

講道日期

December 8, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


拿因城的悲與喜

經文路加福音 7:11-17

講員

講道日期

August 18, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

從箴言看理想的家

經文箴言 27:8, 15:17, 17:1

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

人生最寶貴的三樣

經文哥林多前書13:13; 路加福音23:34; 約翰福音11:25; 馬可福音5:36

講員

講道日期

May 19, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


突破消逝的虛空

經文傳道書 12:1-8; 9:9-10

講員

講道日期

February 17, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

突破重複,循環的虛空

經文傳道書 1:2-9; 2:24; 3:12-13

講員

講道日期

December 30, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

突破命定的虛空

經文傳道書 3:1-14

講員

講道日期

September 9, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


看透人生的不公平

經文傳道書 8:14; 9:11-12; 11:4-6; 3:16-17

講員

講道日期

June 24, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3