Sermons preached by


骸骨谷的奇遇

經文以西結書 37:1-10

講員

講道日期

August 6, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

蒙福人約伯的特色

經文約伯記 42:1-12

講員

講道日期

January 29, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

明智的人生觀

經文傳道書 3:18-22

講員

講道日期

November 13, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3


真神教會的特色

經文哥林多前書 3:5-15

講員

講道日期

September 4, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

勝於獻祭的禱告

經文詩篇 51:8-17

講員

講道日期

June 19, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

後現代信徒快樂過活的秘方

經文哥林多後書 4:1-7

講員

講道日期

December 6, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3


一位偉大的父親

經文路加福音 15:11-32; 以弗所書 6:1

講員

講道日期

June 21, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3