Sermons preached by


一個大使命的教會

經文使徒行傳13:1-4

講員

講道日期

January 9, 2022

講道簡述


Additional Files

MP3

在合一中成長

經文以弗所書 4:7-16

講員

講道日期

December 12, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

無與倫比的寶貝

經文哥林多後書 4:7-18

講員

講道日期

October 24, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


活出基督的愛

經文羅馬書 12:9-13

講員

講道日期

September 5, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

合神心意的教會

經文約翰福音 15:19, 17:17-18

講員

講道日期

August 29, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

父親的祝福

經文詩篇 128

講員

講道日期

June 20, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


在無望中的禱告

經文列王紀下 20:1-6

講員

講道日期

May 30, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

溫柔的人有福了

經文馬太福音 5:5; 11:29

講員

講道日期

February 28, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

兩則神國的比喻

經文馬可福音 4:26-32

講員

講道日期

January 24, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


最大的感恩-還我起初的豐盛

經文約翰福音 10:10

講員

講道日期

November 22, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3