Sermons preached by


耶穌所行的第一個神蹟

經文約翰福音 2:1-11

講員

講道日期

February 9, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

去、告訴你的親屬

經文馬可福音 5:18-20

講員

講道日期

January 19, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

直奔標桿的秘訣

經文腓立比書 3:12 - 4:1

講員

講道日期

December 29, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


與福音相稱的生命

經文歌羅西書 1:9-14

講員

講道日期

September 15, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

狂心在敗壞之先

經文以斯帖記 5:9-14

講員

講道日期

August 25, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

立石為記

經文約書亞記 4:1-3, 6-7, 23-24

講員

講道日期

July 21, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


唯獨基督

經文使徒行傳 4:12; 約翰壹書 5:11-12

講員

講道日期

June 30, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

來啊!神在邀請您

經文詩篇95篇

講員

講道日期

April 28, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

一顆真誠的心

經文約翰福音 8:32; 羅馬書 7:18-19

講員

講道日期

March 17, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


在黑暗洞穴中得勝

經文詩篇第五十七篇

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3