Sermons preached by


耶和華在這裡

經文以西結書 36:26-28;48:35

講員

講道日期

December 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

我是好牧人

經文約翰福音 10:11-21

講員

講道日期

November 18, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

老大衛王最後的禱告

經文列代志上 29:10-20

講員

講道日期

October 21, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


安渡約旦河

經文約書亞記 3:14-17

講員

講道日期

September 16, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

師友典範

經文使徒行傳 20:17-21

講員

講道日期

August 19, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

從殉道先鋒探索屬神的生命

經文使徒行傳 7:51-60

講員

講道日期

July 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


送給兒女的傳承

經文帖撒羅尼迦前書 2:7-12

講員

講道日期

June 17, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

危險、警醒、盼望

經文路加福音 21:8-19

講員

講道日期

May 6, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

真律法與假敬虔

經文路加福音 6:1-11

講員

講道日期

April 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


宣教奇遇記

經文使徒行傳 14:8-20

講員

講道日期

February 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3