Sermons preached by


與福音相稱的生命

經文歌羅西書 1:9-14

講員

講道日期

September 15, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

狂心在敗壞之先

經文以斯帖記 5:9-14

講員

講道日期

August 25, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

立石為記

經文約書亞記 4:1-3, 6-7, 23-24

講員

講道日期

July 21, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


唯獨基督

經文使徒行傳 4:12; 約翰壹書 5:11-12

講員

講道日期

June 30, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

來啊!神在邀請您

經文詩篇95篇

講員

講道日期

April 28, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

一顆真誠的心

經文約翰福音 8:32; 羅馬書 7:18-19

講員

講道日期

March 17, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


在黑暗洞穴中得勝

經文詩篇第五十七篇

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

走出舒適區

經文尼希米記 2:1-5

講員

講道日期

January 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

耶和華在這裡

經文以西結書 36:26-28;48:35

講員

講道日期

December 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


我是好牧人

經文約翰福音 10:11-21

講員

講道日期

November 18, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3