Sermons preached by


老大衛王最後的禱告

經文列代志上 29:10-20

講員

講道日期

October 21, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

安渡約旦河

經文約書亞記 3:14-17

講員

講道日期

September 16, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

師友典範

經文使徒行傳 20:17-21

講員

講道日期

August 19, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


從殉道先鋒探索屬神的生命

經文使徒行傳 7:51-60

講員

講道日期

July 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

送給兒女的傳承

經文帖撒羅尼迦前書 2:7-12

講員

講道日期

June 17, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

危險、警醒、盼望

經文路加福音 21:8-19

講員

講道日期

May 6, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


真律法與假敬虔

經文路加福音 6:1-11

講員

講道日期

April 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

宣教奇遇記

經文使徒行傳 14:8-20

講員

講道日期

February 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

公綿羊與公山羊異象的啟示

經文但以理書 8:15-27

講員

講道日期

January 14, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


從聖經看2017 德州頭條新聞

經文啟示錄 19:6-9

講員

講道日期

December 3, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3