Sermons preached by


來啊!神在邀請您

經文詩篇95篇

講員

講道日期

April 28, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

一顆真誠的心

經文約翰福音 8:32; 羅馬書 7:18-19

講員

講道日期

March 17, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

在黑暗洞穴中得勝

經文詩篇第五十七篇

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


走出舒適區

經文尼希米記 2:1-5

講員

講道日期

January 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

耶和華在這裡

經文以西結書 36:26-28;48:35

講員

講道日期

December 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

我是好牧人

經文約翰福音 10:11-21

講員

講道日期

November 18, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


老大衛王最後的禱告

經文列代志上 29:10-20

講員

講道日期

October 21, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

安渡約旦河

經文約書亞記 3:14-17

講員

講道日期

September 16, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

師友典範

經文使徒行傳 20:17-21

講員

講道日期

August 19, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


從殉道先鋒探索屬神的生命

經文使徒行傳 7:51-60

講員

講道日期

July 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3