Sermons preached by


師友典範

經文使徒行傳 20:17-21

講員

講道日期

August 19, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

從殉道先鋒探索屬神的生命

經文使徒行傳 7:51-60

講員

講道日期

July 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

送給兒女的傳承

經文帖撒羅尼迦前書 2:7-12

講員

講道日期

June 17, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


危險、警醒、盼望

經文路加福音 21:8-19

講員

講道日期

May 6, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

真律法與假敬虔

經文路加福音 6:1-11

講員

講道日期

April 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

宣教奇遇記

經文使徒行傳 14:8-20

講員

講道日期

February 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


公綿羊與公山羊異象的啟示

經文但以理書 8:15-27

講員

講道日期

January 14, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

從聖經看2017 德州頭條新聞

經文啟示錄 19:6-9

講員

講道日期

December 3, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

垃圾裡的珍珠- 盼望

經文馬太福音 26:46-56

講員

講道日期

November 19, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3


傲慢與拯救

經文但以理書 4:1-3

講員

講道日期

October 22, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3