Sermons preached by


逃避神呼召旳宣教士

經文約拿書 1:1-17

講員

講道日期

November 25, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

聚集‧出發

經文使徒行傳 11:19-30

講員

講道日期

June 24, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

重新得力

經文馬可福音 6:30-44

講員

講道日期

December 31, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3


心靈貧乏和哀痛的人有福了

經文馬太福音 5:1-4

講員

講道日期

March 26, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

神的安慰

經文以賽亞書 40:1-11

講員

講道日期

December 4, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

我們在天上的父

經文馬太福音 6:9-13

講員

講道日期

June 19, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


成為樂意奉獻的人

經文哥林多後書 8:1-9; 9:1-7

講員

講道日期

January 17, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

基督耶穌自己就是奠基石

經文以弗所書 2:17-22

講員

講道日期

November 22, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

成為樂意奉獻的人

經文哥林多後書 8:1-9; 9:1-7

講員

講道日期

November 8, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3


會眾制教會:會眾皆祭司

經文希伯來書 8:6-13

講員

講道日期

October 11, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3