Sermons preached by


相互恭敬

經文羅馬書 12:10;以弗所書 6:1-4

講員

講道日期

January 31, 2021

講道簡述


Additional Files

MP3

教養您的孩子

經文箴言 22:6

講員

講道日期

February 2, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

人的語言︰屬神話語的子民

經文尼希米記 8:1-8,14-16

講員

講道日期

September 15, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


逃避神呼召旳宣教士

經文約拿書 1:1-17

講員

講道日期

November 25, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

聚集‧出發

經文使徒行傳 11:19-30

講員

講道日期

June 24, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

重新得力

經文馬可福音 6:30-44

講員

講道日期

December 31, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3


心靈貧乏和哀痛的人有福了

經文馬太福音 5:1-4

講員

講道日期

March 26, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

神的安慰

經文以賽亞書 40:1-11

講員

講道日期

December 4, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

我們在天上的父

經文馬太福音 6:9-13

講員

講道日期

June 19, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


成為樂意奉獻的人

經文哥林多後書 8:1-9; 9:1-7

講員

講道日期

January 17, 2016

講道簡述

Additional Files

MP3