Sermons preached by


基督耶穌自己就是奠基石

經文以弗所書 2:17-22

講員

講道日期

November 22, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

成為樂意奉獻的人

經文哥林多後書 8:1-9; 9:1-7

講員

講道日期

November 8, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

會眾制教會:會眾皆祭司

經文希伯來書 8:6-13

講員

講道日期

October 11, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3


會眾制教會:會眾皆祭司

經文希伯來書 8:6-13

講員

講道日期

October 11, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

記著上帝奇妙的作為

經文約書亞記 4:1-9、20-24

講員

講道日期

May 31, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

雖近猶遠

經文馬太福音 26:20-25, 31-35

講員

講道日期

March 8, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes


雖近猶遠

經文馬太福音 26:20-25, 31-35

講員

講道日期

March 8, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

使人作主門徒

經文提摩太後書 2:1-2

講員

講道日期

January 4, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3

使人作主門徒

經文提摩太後書 2:1-2

講員

講道日期

January 4, 2015

講道簡述

Additional Files

MP3