Sermons preached by


財富與施予

經文哥林多後書 9:13-14

講員

講道日期

October 17, 2021

講道簡述


Additional Files

MP3

財富昳經濟不公的表徵

經文雅各書 5:1-6

講員

講道日期

October 3, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

財富與委⾝爭逐

經文馬太福音 6:19-24

講員

講道日期

September 19, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


財富是絆腳⽯

經文路加福音 18:18-30

講員

講道日期

September 12, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

財富是辛勞工作的報酬

經文箴言8:17-21

講員

講道日期

August 15, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

財富作為忠信者之祝福

經文利未記 26:3-13

講員

講道日期

August 1, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


財富成了不義之果實

經文彌迦書 6:10-12

講員

講道日期

July 18, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

財富成為拜偶像的誘因

經文申命記 32:10-18

講員

講道日期

July 4, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

未然的應許

經文彼得後書 3:1-13

講員

講道日期

June 27, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


成為父親

經文路加福音 15:11-32

講員

講道日期

June 20, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3