Sermons preached by


新時代的挑戰 – 愛國、神國、榮耀

經文彼得前書2:9、以弗所書2:19、希伯來書3:3, 13:14、哥林多前書9:23-24

講員

講道日期

October 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

建造門徒︰復活的真理

經文哥林多前書 15:1-5,20-26,50-58

講員

講道日期

August 11, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

建造門徒︰屬靈的教會

經文哥林多前書 12:1-12; 27-30

講員

講道日期

July 21, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


建造門徒︰自由與節制

經文哥林多前書 9:24-27;10:23-24,31-33

講員

講道日期

July 7, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

建造門徒︰基督徒的良心

經文哥林多前書 8:1-13

講員

講道日期

June 30, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

建造門徒:修補破口

經文哥林多前書 5:1-13

講員

講道日期

June 9, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


建造門徒︰結黨紛爭

經文哥林多前書 1:10-17

講員

講道日期

May 19, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

假冒為善

經文使徒行傳 5:1-11

講員

講道日期

May 5, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

祂已復活

經文約翰福音 20:1-23

講員

講道日期

April 21, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


祂已復活

經文約翰福音 20:1-23

講員

講道日期

April 21, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3