Sermons preached by


不要憂慮

經文馬太福音 6:25-34

講員

講道日期

July 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

大衛與掃羅

經文撒母耳記上 17:12-15, 32-37

講員

講道日期

July 1, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

如何使你孩子蒙福

經文馬可福音 10:13-16; 以弗所書 6:4; 箴言 13:22

講員

講道日期

June 17, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


《登山寶訓》主禱文之二

經文馬太福音 6:9-15

講員

講道日期

May 27, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

《登山寶訓》主禱文之一

經文馬太福音 6:9-15

講員

講道日期

May 20, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

苦難與榮耀之回應和安慰

經文約伯記 42章

講員

講道日期

May 20, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


錯誤的禱告

經文馬太福音 6:5-8

講員

講道日期

April 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

復活

經文哥林多前書 15:1-10, 20-22, 50-53

講員

講道日期

April 1, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

復活

經文哥林多前書 15:1-10, 20-22, 50-53

講員

講道日期

April 1, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


人的苦難與神的榮耀

經文約伯記 1:1-12

講員

講道日期

March 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3