Sermons preached by


基甸 — 失落的器皿

經文士師記 6:1-18

講員

講道日期

October 28, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

底波拉和巴拉

經文士師記第四章

講員

講道日期

October 7, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

聰明與無知

經文馬太福音 7:24-29

講員

講道日期

October 7, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


奇妙救恩

經文士師記 1:11-15; 3:7-31

講員

講道日期

September 30, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

大衛與掃羅

經文撒母耳記上 17:12-15, 32-37

講員

講道日期

September 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

登山寶訓總結 – 信靠順服

經文馬太福音 7:24-29

講員

講道日期

August 26, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


不要憂慮

經文馬太福音 6:25-34

講員

講道日期

July 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

大衛與掃羅

經文撒母耳記上 17:12-15, 32-37

講員

講道日期

July 1, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

如何使你孩子蒙福

經文馬可福音 10:13-16; 以弗所書 6:4; 箴言 13:22

講員

講道日期

June 17, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


《登山寶訓》主禱文之二

經文馬太福音 6:9-15

講員

講道日期

May 27, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3