Sermons preached by


小心異端就在你身邊

經文彼得後書 2:1-3,約翰一書 4:1-3

講員

講道日期

September 1, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

活出愛

經文哥林多前書 13:1-13

講員

講道日期

September 1, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

活出愛

經文哥林多前書 13:1-13

講員

講道日期

August 4, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


聖約的子民

經文哥林多前書 11:17-24

講員

講道日期

July 14, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

使徒行傳二十九章

經文使徒行傳 28:30-31

講員

講道日期

July 14, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

家和萬事興

經文哥林多前書 6:1-8

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


屬靈?屬肉體?

經文哥林多前書 3:1-4

講員

講道日期

June 2, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

基督乃教會的根基

經文哥林多前書 1:26-31

講員

講道日期

May 26, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

臝在起跑點

經文士師記 13:2-5; 24節

講員

講道日期

May 12, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


使徒行傳廿九章

經文使徒行傳 28:30-31

講員

講道日期

April 28, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3