Sermons preached by


福音使不可能成為可能

經文使徒行傳 10:30-35

講員

講道日期

February 10, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音的大能

經文使徒行傳 7:54-60、8:1-4

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

以基督福音為導向的教會

經文使徒行傳 2:43-47

講員

講道日期

January 27, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


以基督福音為導向的教會

經文使徒行傳 2:43-47

講員

講道日期

January 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌一來

經文馬可福音 10:46-52

講員

講道日期

December 23, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌一來

經文馬可福音 10:46-52

講員

講道日期

December 23, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


約拿的自義、神的慈愛

經文約拿書 1:17;2:1-10

講員

講道日期

December 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

勇士的悲歌

經文士師記 16:28-30

講員

講道日期

November 11, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes

草莽英雄的起落興衰

經文士師記 11:29-40

講員

講道日期

November 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


關心奉獻,配搭事奉

經文腓立比書 4:10-14

講員

講道日期

November 4, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3