Sermons preached by


福音的使命和見證

經文使徒行傳 26:9-19

講員

講道日期

April 7, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

馬其頓的呼聲

經文使徒行傳 16:6-10

講員

講道日期

March 24, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音出擊2.0

經文使徒行傳 11:19-30; 13:1-3

講員

講道日期

March 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


福音使不可能成為可能

經文使徒行傳 10:30-35

講員

講道日期

February 10, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音的大能

經文使徒行傳 7:54-60、8:1-4

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

以基督福音為導向的教會

經文使徒行傳 2:43-47

講員

講道日期

January 27, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


以基督福音為導向的教會

經文使徒行傳 2:43-47

講員

講道日期

January 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌一來

經文馬可福音 10:46-52

講員

講道日期

December 23, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌一來

經文馬可福音 10:46-52

講員

講道日期

December 23, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


約拿的自義、神的慈愛

經文約拿書 1:17;2:1-10

講員

講道日期

December 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

Notes