Sermons preached by


不變的真理應對混亂的世代

經文提摩太後書 3:1-15

講員

講道日期

November 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

基督乃教會根基

經文哥林多前書 1:26-31

講員

講道日期

October 6, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

人的語言︰福音傳遍天下

經文馬太福音 24:3-14

講員

講道日期

September 22, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


小心異端就在你身邊

經文彼得後書 2:1-3,約翰一書 4:1-3

講員

講道日期

September 1, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

活出愛

經文哥林多前書 13:1-13

講員

講道日期

September 1, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

活出愛

經文哥林多前書 13:1-13

講員

講道日期

August 4, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


聖約的子民

經文哥林多前書 11:17-24

講員

講道日期

July 14, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

使徒行傳二十九章

經文使徒行傳 28:30-31

講員

講道日期

July 14, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

家和萬事興

經文哥林多前書 6:1-8

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


屬靈?屬肉體?

經文哥林多前書 3:1-4

講員

講道日期

June 2, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3