Sermons preached by


家和萬事興

經文哥林多前書 6:1-8

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

屬靈?屬肉體?

經文哥林多前書 3:1-4

講員

講道日期

June 2, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

基督乃教會的根基

經文哥林多前書 1:26-31

講員

講道日期

May 26, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


臝在起跑點

經文士師記 13:2-5; 24節

講員

講道日期

May 12, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

使徒行傳廿九章

經文使徒行傳 28:30-31

講員

講道日期

April 28, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音的使命和見證

經文使徒行傳 26:9-19

講員

講道日期

April 7, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


馬其頓的呼聲

經文使徒行傳 16:6-10

講員

講道日期

March 24, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音出擊2.0

經文使徒行傳 11:19-30; 13:1-3

講員

講道日期

March 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

福音使不可能成為可能

經文使徒行傳 10:30-35

講員

講道日期

February 10, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


福音的大能

經文使徒行傳 7:54-60、8:1-4

講員

講道日期

February 3, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3