Sermons preached by


信心的跨越

經文約書亞記 2:1-24

講員

講道日期

January 16, 2022

講道簡述


Additional Files

MP3

世代交替,使命傳承

經文申命記, 31:1-8

講員

講道日期

January 2, 2022

講道簡述

Additional Files

MP3

聖誕聖殤

經文以賽亞書 53:1-10

講員

講道日期

December 19, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


聖誕聖殤

經文以賽亞書 53:1-10

講員

講道日期

December 19, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

耶穌降生與我

經文馬太福音 2:1-12;路加福音 2:1-17

講員

講道日期

December 5, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

委身基督,敬虔度日

經文希伯來書 12:25-29; 13:1-6

講員

講道日期

November 7, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


至高榮耀奇妙的救主

經文希伯來書 9:24-28

講員

講道日期

October 3, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

除去世人罪孽的完美祭物

經文希伯來書 9:11-14

講員

講道日期

September 26, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

同心合一 榮神益人

經文使徒行傳 11:19-30

講員

講道日期

September 26, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


麥基洗德體系至高永活的中保耶穌

經文希伯來書 7:20-28

講員

講道日期

September 12, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3