Sermons preached by


祈求的就得著

經文馬太福音 7:7-12

講員

講道日期

November 11, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

不要論斷人

經文馬太福音 7:1-6

講員

講道日期

October 14, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

不要憂慮

經文馬太福音 6:25-34

講員

講道日期

September 23, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


真實的財寶在哪裏

經文馬太福音 6:19-24

講員

講道日期

August 5, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

神喜悅的禁食

經文以賽亞書第五十八章

講員

講道日期

July 8, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

主啊,教我們禱告

經文馬太福音 6:5-15

講員

講道日期

June 3, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


大衛與亞比該

經文撒母耳記上 25:23-38

講員

講道日期

May 13, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

宗教演藝

經文馬太福音 6:1-18

講員

講道日期

April 29, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

報復與愛仇敵

經文馬太福音 5:38-48

講員

講道日期

March 18, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


憑信順服

經文創世記 22:1-18

講員

講道日期

March 11, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3