Sermons preached by


宣教與實行的差異

經文馬太福音 28:19-20

講員

講道日期

March 31, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

在苦難中神的恩典

經文詩篇 第55篇

講員

講道日期

February 24, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

起初的愛心

經文啟示錄 2:1-7

講員

講道日期

September 2, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


驚訝的一刻

經文路加福音 16:19-31

講員

講道日期

August 12, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

打開心門見神的作為

經文使徒行傳 11:1-18

講員

講道日期

July 22, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

教會的元首

經文以弗所書 4:11-16

講員

講道日期

April 15, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


誰關心

經文路加福音 15:11-32

講員

講道日期

February 18, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

聖誕節的目的

經文以賽亞書 9:6-7

講員

講道日期

December 17, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3