Sermons preached by


從箴言看理想的家

經文箴言 27:8, 15:17, 17:1

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

人生最寶貴的三樣

經文哥林多前書13:13; 路加福音23:34; 約翰福音11:25; 馬可福音5:36

講員

講道日期

May 19, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

突破消逝的虛空

經文傳道書 12:1-8; 9:9-10

講員

講道日期

February 17, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


突破重複,循環的虛空

經文傳道書 1:2-9; 2:24; 3:12-13

講員

講道日期

December 30, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

突破命定的虛空

經文傳道書 3:1-14

講員

講道日期

September 9, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3

看透人生的不公平

經文傳道書 8:14; 9:11-12; 11:4-6; 3:16-17

講員

講道日期

June 24, 2018

講道簡述

Additional Files

MP3


同路人

經文腓立比書 1:3-8

講員

講道日期

December 31, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3

麥田稗子

經文馬太福音 13:24-30, 36-43

講員

講道日期

July 23, 2017

講道簡述

Additional Files

MP3