Sermons preached by


面對海上和人生的風暴

經文使徒行傳 27:9-29; 39-44

講員

講道日期

January 16, 2022

講道簡述


Additional Files

MP3

以利亞的憂鬱

經文列王紀上 19:1-18

講員

講道日期

November 28, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

捆鎖中的喜樂

經文腓立比書 1:12-18

講員

講道日期

August 22, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3


葡萄園的風波

經文馬太福音 20:1-16

講員

講道日期

February 14, 2021

講道簡述

Additional Files

MP3

面對末世的危難

經文提摩太後書 3:1-17

講員

講道日期

October 4, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3

從聖經看蒙福家庭

經文創世記 2:18-25; 以弗所書 5:22-25; 箴言 22:6; 以弗所書 6:2-3

講員

講道日期

February 2, 2020

講道簡述

Additional Files

MP3


教會中的兩種危機

經文腓立比書 2:3-4;羅馬書 13:8

講員

講道日期

December 8, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

拿因城的悲與喜

經文路加福音 7:11-17

講員

講道日期

August 18, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3

從箴言看理想的家

經文箴言 27:8, 15:17, 17:1

講員

講道日期

June 16, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3


人生最寶貴的三樣

經文哥林多前書13:13; 路加福音23:34; 約翰福音11:25; 馬可福音5:36

講員

講道日期

May 19, 2019

講道簡述

Additional Files

MP3